top of page
Navigeren in Woods

DOELSTELLINGEN

Vriendschap

WAARDEN

DOELSTELLINGEN

Ons internaat heeft een eigen pedagogisch project ontwikkeld met eigen accenten en doelstellingen, in de praktijk gebracht door een team van enthousiaste begeleiders.

 1. emotionele en fysieke basisdoelen

 2. persoonlijke ontplooiing

 3. bijdragen aan de sociale ontwikkeling

 4. overdracht van waarden en normen

 

Ons internaat steunt op 4 pedagogische basisdoelen:

1. Emotionele en fysieke veiligheid

 

Ons internaat wil een verblijf zijn waar het gezellig is.  De jongeren brengen er immers het grootste deel van hun dag door.  Daarom willen wij van het internaat een verblijf maken waar men zich thuis voelt en waar de jongeren na de schooldag graag terugkeren. Er is aandacht voor warmte en emotionele steun van de internen zodat ze zich thuis voelen in het internaat.

Ons internaat vormt een aparte en zelfstandige cel binnen het schoolgebouwencomplex zodat schoolleven en internaat duidelijk gescheiden zijn, zowel in infrastructuur als in begeleiding.

We proberen de gemeenschappelijke ruimtes zo gezellig, warm en comfortabel mogelijk te maken.  De groepen worden vaak opgesplitst tot kleinere groepen bij activiteiten en livingmomenten.  Zo proberen we enigszins de gezinssfeer te benaderen en onze internen nestwarmte te geven.

Er is ruimte voor ernst en plezier.  Activiteiten, animatie, sport en spel, feestjes,... bewijzen dat internen samen met hun begeleiders een onvergetelijke tijd beleven. Opvoeders streven steeds naar een verbindende communicatie.

Fysieke veiligheid heeft te maken met een veilige leefomgeving zowel binnen als buiten het internaat, met aandacht voor gezonde voeding , voldoende beweging , licht en lucht en hygiëne . Het internaat besteedt bewust aandacht aan al deze aspecten.

Welbevinden en betrokkenheid van jongeren worden bepaald door de interactievaardigheden van de begeleiders , een divers , creatief en doordacht aanbod van activiteiten en ruimtelijke inrichting . De rol van de begeleiders is hierbij doorslaggevend.

 

 2. Persoonlijke ontplooiing

 

Dit doel omvat een goed pedagogisch klimaat, een degelijke studiebegeleiding, hulp bij de vorming tot een eigen persoonlijkheid en een goed contact met de ouders.

 

* pedagogisch klimaat

Wij willen niet voorbijgaan aan de hedendaagse gedachtenstromingen en leefklimaat.  We trachten aan de jongeren kansen te bieden om voor zichzelf een vaste leefstructuur uit te bouwen.  Een duidelijke structuur, een vast dagritme en waardenopvoeding zijn items die we hoog in ons vaandel dragen.  Internaten hebben momenteel dan ook een zeer actuele, zelfs noodzakelijke functie.

In een maatschappij die gekenmerkt wordt door enerzijds prestatiedrang en anderzijds waardenvervaging, biedt het internaat zijn kinderen een rustpunt en houvast aan die zij broodnodig hebben om hun identiteit te ontwikkelen en te functioneren in de wereld.  Het internaat vervult in dit opzicht een eigen functie naast de school en naast het gezin, maar ook samen met de school en samen met het gezin.

Daarom krijgen jongeren kansen tot initiatief en inspraak, aangepast aan hun leeftijd en mogelijkheden.  Ze vinden sterkte in duidelijke richtinggevende structuren.

Daartoe trachten we een open leefklimaat te scheppen waarin waarden beleefd kunnen worden zoals:

 • vrijheid en verantwoordelijkheid

 • sociale inzet

 • een voorname levensstijl

 • relatiebekwaamheid

 • zelfstandig en kritisch oordeel

 • inzet voor studie

 • zinvolle ontspanning

 

Vooral met een open blik en met veel nieuwsgierigheid observeren is de boodschap voor de begeleiders.

 

Leercoaching is een belangrijke opdracht van het internaat en sluit zowel aan bij de persoonlijke ontwikkeling als bij het ontplooien van de talenten . De internen ervaren waar ze goed in zijn en wat je graag doet. Dit zelfvertrouwen geeft hen stevige wortels om sterk mee in het leven te staan.

* studiebegeleiding

In het internaat proberen we een studiebevorderend klimaat te realiseren waarin plaats is voor gezonde studie-ijver en optimale studietijd.  Door overleg met school, ouders, CLB en andere externe diensten proberen we elke intern zo goed mogelijk te volgen en indien nodig en mogelijk een meer persoonlijke begeleiding op te zetten.  Het internaat is een groepsgebeuren maar het is onze betrachting om voldoende aandacht te schenken aan het individu.  Ons internaat kan beroep doen op professionele studiebegeleiders vanuit de middenschool, leerkrachten die zich na schooltijd specifiek bezighouden met individuele studiebegeleiding van de middenschoolleerlingen.

Het lager onderwijs studeert meestal samen in groepsverband.
Voor het secundair onderwijs stimuleert het kamerleven het zelfstandig werk.
Voor wie studeren een haast onmogelijke opdracht geworden is, proberen we te helpen om de schoolloopbaan tot een goed einde te brengen.

3.Bijdragen aan de sociale ontwikkeling

In de vrije tijd krijgen internen kansen tot zelfontplooiing en tot het ontwikkelen van de sociale zin mede door het aanbieden van zinvolle ontspanning.  Bijna elke avond bieden we gevarieerde en georganiseerde activiteiten aan in grote en kleinere groepen maar er is vaak ook ruimte voor individuele keuzes en hobby's.  Onze betrachting hier is vooral spelvreugde, leren om sportief te zijn, teamspirit ontwikkelen, uit de eigen cocon breken, alternatieven aanbieden voor TV en computer, leren luisteren en zoveel meer.

Internaat, een kans voor jongeren om de onstuimige puberteitsjaren waarin ze overgevoelig zijn voor de vele stromingen in de maatschappij door te komen.

Een goed contact met de ouders en een regelmatig contact met thuis stimuleren de werking van het internaat.  Oudercontacten zijn zeer belangrijk om de internen te leren kennen.  Elk jaar is er een info-avond van ons internaat om onze werking toe te lichten indien er een behoefte is vanuit de ouders , om kennis te maken en een persoonlijk contact met elke begeleider te vrijwaren. Zo voelen de ouders de sfeer aan die in het internaat heerst en weten zij aan wie ze hun kind een jaar lang toevertrouwen .De begeleiding zelf onderhoudt ook regelmatige telefonische contacten met de ouders. Ouders zijn onze partners in de opvoeding en zij kunnen steeds beroep op ons doen voor vragen en noden.

4. Overdracht van waarden en normen

Niettegenstaande de mogelijke pluralistische samenstelling van onze internaatsbevolking willen wij deze jongeren benaderen vanuit een katholieke levensvisie.  Elke begeleider tracht deze visie te beleven en te vertolken in zijn/haar relatie tot de jongeren.  Van onze internen verwachten we dat zij aan bezinnende activiteiten deelnemen.  Indien zijzelf een andere overtuiging meekregen dan de christelijke, wordt van hen verwacht dat zij deze algemene optie respecteren.

Tegelijk stimuleren de begeleiders de jongeren om zelf verantwoordelijkheid op te nemen en de wereld te ontdekken . Door samen te leven ervaren ze wat solidariteit en engagement écht kan betekenen. Zo voelen ze zich klaar om op hun beurt mee te werken aan een positieve samenleving waarin ze hun plek kunnen vinden. Op die manier geeft het internaat hen sterke vleugels om uit te slaan.

Op internaat dragen we alle dagen zorg voor elkaar!

Emotionele en fysieke veiligheid
Doelstellingen
Persoonlijk ontplooiing
Sociale ontwikkelin
Waarde en normen

WAARDENOPVOEDING

Het waarden- of opvoedingsproject van een school wordt geauthentificeerd in de schoot van het internaat.  Waarden en normen die de identiteit van een school uitmaken en waar een school prat op gaat (bv. door haar opvoedingscharter of door de uitbouw van haar studierichtingen) worden op hun waarachtigheid getoetst in het internaat maw op het moment dat de school de deuren van haar dagonderwijs sluit en zich terugtrekt in de stilte van de avond.  Leerlingen van het internaat zijn degenen bij uitstek die een antwoord kunnen geven op de vraag: "School , wat zijn de jongeren jou echt waard?"

Jongeren zijn zeer gevoelig voor de authenticiteit van volwassenen en hun goedbedoeld opvoedingsproject.  Zij hebben een soort zesde zintuig door die situaties waarin mooie woorden over waarden en normen eigenlijk leeg zijn, wanneer ze geen invulling krijgen van verantwoordelijke volwassenen die aanspreekbaar zijn, die je kan aanspreken op hun verantwoordingsbereidheid.  Vooral in de pluriforme tijd als de onze waarin het 'verstandig' omgaan met onzekerheid en voorlopigheid als belangrijke leerdoelstelling voorgehouden wordt, vragen jongeren om eerlijke opvoeders die hen ernstig nemen als gesprekspartner en ruimte geven om te zoeken, te falen en soms te vinden.  Jongeren ervaren deze postmoderne tijd als een zee van mogelijkheden, maar vinden tegelijk weinig speelruimte om hun verhaal te ontdekken, te verwoorden en te verantwoorden.  Zij hebben recht op volwassenen die deze speelruimte openen, die zich niet verstoppen achter een gesloten autoritair verhaal of achter tolerantie die alles goed praat.  Jongeren hebben recht op het hele verhaal: waardenopvoeding is initiatie (het voorgaan van de volwassene en leeftijdsgenoten).

In het internaat liggen vele kansen tot waardenopvoeding.  In aansluiting op de mogelijkheden die het dagonderwijs biedt, inzake waardencommunicatie, kan het internaat hierin verdiepend werken, bv. door jongeren de kans te geven met elkaar van gedachten te wisselen over het TV-journaal, door hen te leren samen zoeken naar afspraken om het dagelijkse samenleven te regelen (avondstilte, respect voor elkaars eigendom, klusjes,...).  Vaak zal de internaatsbegeleider hierbij initiërend moeten optreden, vooral bij jongere kinderen.  Hij/zij zal hen leefregels moeten voorhouden waarvan hij/zij van oordeel is dat ze het samenleven ten goede komen.  Maar hij/zij zal daarin ook soepel en communicatief moeten zijn, en op deze manier aanvoelen dat echte moraliteit (gaandeweg) ook inhoudt dat men regels moet kunnen relativeren om doorheen de letter de geest van de wet op het spoor te komen.

De eigen bijdrage van het internaat ligt echter vooral op het middenveld tussen waardeninitiatie en waardencommunicatie.

In tegenstelling tot talloze jongeren die thuis vruchteloos zoeken naar een klankbord voor hun vragen en verzuchtingen, krijgen internaatsleerlingen gouden ' interactiekansen' om van het samenzijn met leeftijdsgenoten te genieten, om elkaar te socialiseren, om van elkaar te leren.  Zij vinden er bovendien in de persoon van de internaatsbegeleider een volwassene die open oor is voor hun kwetsuren in een veeleisende postmoderne tijd.

Waardenopvoeding in het internaat is dus geen surplus, maar is eigenlijk synoniem voor een kwaliteitsvol opvoedingsmilieu waar zovele jongeren vandaag -terecht- naar hunkeren.

Waarden
bottom of page